Petr I v Dmitrievske (Kamyshine) vo vremia persidskogo pokhoda 1722 g.