Portret n.a. RSFSR B. A. Freindlikh v sp. "Skazki starogo Arbata"