Hauser Hotel, Montezuma, Iowa No. 331 - Hauser Hotel, Montezuma, Iowa No. 331